4

ES6 Resting Spreading Objects Tricks

đăng cách đây 10 tháng
ES6 Spreading OperatorES6 Spreading Operator

1. Thêm thuộc tính vào Objects.

Bạn có thể vừa clone và thêm thuộc tính cho objects. Ví dụ sau clone user object và thêm vào thuộc tính password

2. Merge Objects

Merge 2 objects vào 1 objects

Hoặc có thể merge với cú pháp sau:

3. Loại bỏ (xóa) một thuộc tính (Exclude Properties)

Có thể loại bỏ thuộc tính bằng cách destructuring kết hợp với rest operator. Ví dụ sau loại bỏ thuộc tính password

4. Loại bỏ thuộc tính linh động (Dynamically Exclude Properties)

Thủ thuật sau sử dụng computed object property names để xóa thuộc tính một cách linh động:

5. Sắp xếp loại thứ tự các thuộc tính (Organize Properties)

Đưa id lên vị trí đầu tiền

6. Thuộc tính mặc định (Default Properties)

setDefaults function sau sẽ tự động thêm thuộc tính quotes: [] nếu object đó không có thuộc tính quotes.

7. Đổi tên thuộc tính (Renaming Properties)

Kết hợp các kỹ thuật ở trên, ta viết function rename để đổi tên 1 thuộc tính như sau:

#es6#javascript
4
0
...