2

Problem #6: Find all paths from the root tree

avatar
Frank
@itboyz
đăng cách đây 10 tháng

Given a binary tree, return all paths from the root to leaves

For example, given the tree:

Find all paths from the root treeFind all paths from the root tree

Let coding.... ???

Cảm ơn bạn Lý Thành Nhân đã chia sẽ lời giải. Mình đang tiếp cận 1 cách khác là sử dụng stack để duyệt cây nhưng đang bị stuck chỗ truy vết path.

 Sử dụng stack để duyệt cây:

#programming#algorithm#dailycoding#datastructure
2
0
...