7

Problem #2: Validate HTML Syntax

Status: Resolved
Input là một file HTML. Viết một function để validate các thẻ trong file HTML có hợp lệ hay không.
Ví dụ:

Giả sử các thẻ đã đúng quy chuẩn là <tag> | <tag/> | </tag> .  Các thẻ không có nội dung.

✧ ✧ ✧

Input của mình:

Đầu tiên mình sẽ parse ra file html này ra một Array các tags:

Khởi tạo stacks để validate:

✧ ✧ ✧

Các bạn có lời giải nào hay + gọn hơn thì share với mình nhé.

#programming#algorithm#dailycoding
7
0
...