Bài viết mới

title
React Polymorphic Component and Generic Props

Nếu các bạn đã biết đa hình là một trong 4 đặc tính của hướng đối tượng, thông thường đa hình thì hay nói đến class, còn với một component thì sao?

SugarWeb
SugarWeb

11:11 29/06/2022đăng trongCông nghệ

React Polymorphic Component and Generic Props

Nếu các bạn đã biết đa hình là một trong 4 đặc tính của hướng đối tượng, thông thường đa hình thì hay nói đến class, còn với một component thì sao?

SugarWeb
SugarWeb

11:11 29/06/2022đăng trongCông nghệ