Bài viết mới

title
Benchmark React 18 performance after upgrade from React 17

React 18 nay đã support React.lazy + Suspense trên phía server. Có nghĩa là không cần sử dụng thêm thư viện @loadable nữa, và theo như những gì React Team thông báo thì kiến trúc SSR trên React 18 có performance tốt hơn bao gồm việc stream render trên server và selection hydrate ở client.

Lý Thành Nhân
Lý Thành Nhân

10:34 17/05/2022đăng trongCông nghệ

 Benchmark React 18 performance after upgrade from React 17

React 18 nay đã support React.lazy + Suspense trên phía server. Có nghĩa là không cần sử dụng thêm thư viện @loadable nữa, và theo như những gì React Team thông báo thì kiến trúc SSR trên React 18 có performance tốt hơn bao gồm việc stream render trên server và selection hydrate ở client.

Lý Thành Nhân
Lý Thành Nhân

10:34 17/05/2022đăng trongCông nghệ